Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Samhällsansvar

Vi tar ansvar

Vi strävar efter att vara en engagerad och ansvarsfull samhällsaktör. Vi har tydliga och mätbara mål i vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hållbart företagande

Avarn Security ska alltid vara det självklara och hållbara alternativet. Hållbart företagande rapporteras varje kvartal och är uppföljningsbart. Mätbara mål är definierade i vårt lednings- och verksamhetssystem. 

Exempel på vårt hållbarhetsarbete:

 • Tydliga KPI:er som redovisas varje kvartal
 • Hållbar personalpolitik med mätbara mål NMI, sjukfrånvaro och personalomsättning
 • Koldioxidredovisning samt tydliga mål
 • Mätbara mål för mångfald i ledande positioner

UN Global Compact

Avarn Security är anslutna till UN Global Compact. Vi har förbundit oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera vårt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts tio grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Klicka här för att läsa mer

Likabehandlingsarbete

Avarn Security ska ha en yrkeskultur där människor med olika bakgrund och erfarenheter ska känna sig välkomna. En mångfald i företaget innefattar en bredd av olika kunskaper, förutsättningar, erfarenheter, identiteter och bakgrunder som alla kan bidra till att utveckla verksamheten och skapa en bra arbetsmiljö.

Vi ska genom vårt likabehandlingsarbete motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Certifieringar

Att vara certifierad innebär att aktivt arbeta med ständiga förbättringar. Vår verksamhet är certifierad enligt:

 • ISO 9001:2015 Kvalitet
 • ISO 14001:2015 Miljö
 • ISO 45001:2018 Arbetsmiljö
 • SSF 136:5 Larmcentraler
 • EN 50518 Europeisk standard för larmcentraler
 • SSF 1015:3 Anläggarfirma inbrottslarm
 • SBF 1008:3 Anläggarfirma brandlarm
 • SSF 1040:3 Anläggarfirma låsanläggningar
 • SSF 1061:3 Anläggarfirma CCTV
 • Behöriga ingenjörer och certifierade låsmästare
 • Auktoriserat bevakningsföretag
 • Koncernens IT är certifierad enligt ISO 27001

Vårt miljöansvar

Så här ska vi minska vår miljöpåverkan:

 • Digitalisering och driftoptimering ska hjälpa oss att minska miljöutsläppen
 • Våra kontor ska ligga nära kollektivtrafik och uppfylla samma miljökriterier som byggnader med nollutsläpp
 • Kontinuerligt byta till fossilfria fordon
 • Minska resor till möten genom att använda digitala verktyg
 • Minska serviceunderhåll och utryckningar till kund genom fjärruppkoppling och modern teknik
 • Ställa samma miljökrav på våra leverantörer och underleverantörer
 • Mätbara mål för minskade koldioxidutsläpp och fossilfordon, och vi arbetar med beräkningar, mål och minskningar gällande koldioxidekvivalenter.

Science Based Targets

Avarn Security tar klimatutmaningarna på allvar. Vi har åtagit oss att sätta mål och följa upp dem genom Science Based Targets. Läs mer om SBT här

Rapporter

Hållbarhetsrapport 2022
Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2020
Hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017