Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Information om vår behandling av personuppgifter om dig ska vara tydlig och lättillgänglig så att du har möjlighet att ha god kunskap om hur vi använder denna information. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Avarn Security är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som finns i denna integritetspolicy. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, mejla gdpr.se@avarnsecurity.com

Hur Avarn Security hanterar integritet

Grundläggande principer

Avarn Security behandlar personuppgifter om dig i enlighet med följande grundläggande principer:

 • Avarn Security ska vara öppna och tydliga med hur vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Personuppgifter om dig kommer endast att behandlas för lagliga ändamål och kommer att raderas eller anonymiseras när vi inte längre har underlag för att behandla dem.
 • Du kommer att få information om dina integritetsrättigheter och få hjälp att hävda dina rättigheter.
 • Avarn Security ska säkerställa att personuppgifter om dig skyddas på ett tillfredsställande sätt, oavsett var i världen de behandlas.
 • Avarn Security ska bygga in god integritet i våra tjänster när tjänsterna designas och utvecklas.

När behandlar vi information om dig

Avarn Security behandlar personuppgifter om dig när:

 • ett avtal har ingåtts med dig om tillhandahållande av en tjänst, och behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla den överenskomna tjänsten,
 • du har gett ditt samtycke till behandlingen av uppgifter om dig, eller när
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav.

Avarn Security kommer även att kunna behandla personuppgifter om dig utifrån ett berättigat intresse, inklusive:

 • att förbättra vår kundvård för att ge dig bättre användarupplevelser,
 • för att säkerställa informationssäkerhet,
 • att utveckla och marknadsföra våra tjänster.

Information som normalt behandlas

Vilka uppgifter som behandlas beror på vilka tjänster du har ingått avtal om leverans av, eller vilka du faktiskt använder. Dina personuppgifter behandlas lika, oavsett om du är representant för en kund, partner, leverantör eller annan aktör av kommersiell eller icke-kommersiell karaktär, eller som personlig kund till våra tjänster eller besökare på någon av våra webbplatser.

Avarn Security kommer att kunna behandla följande personuppgifter:

 1. Ditt namn, telefonnummer, födelsedatum, mailadress, postadress i samband med att du registrerar dig som kund eller användare av våra tjänster.
 2. Personnummer kan behandlas för vissa tjänster
 3. Användarnamn och lösenord för att komma åt våra tjänster.
 4. Betalningsinformation såsom information om kreditkort, din kreditvärdighet och annan relevant bank- och kontoinformation.
 5. Information om ditt kundkonto och vår kommunikation med dig.
 6. Fakturainformation.
 7. Adressuppgifter.
 8. Information som genereras i samband med användningen av tjänsterna, såsom tid och varaktighet för användning av en applikation eller tjänst och eventuella kostnader förknippade med dess användning.
 9. Information om var du befinner dig när du använder en platsbaserad tjänst från Avarn Security, till exempel när du använder en platsapp från Avarn Security på din mobiltelefon, eller för larm- eller bildöverföring.
 10. Information som du lämnar när du besöker våra webbplatser och/eller använder någon av våra tjänster.

Sådan information kan inkludera:

 • IP-adresser,
 • översikt över när, var och hur du använde tjänsten/tjänsterna,
 • när du besökte webbplatsen samt information om vilka webbplatser som ledde dig till våra webbplatser och vilka av våra sidor du besökte.
 • Möjliga biometriska data, fingeravtryck, skanning av näthinnan, huvudform, etc. där detta krävs för autentisering eller användning av tjänster.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Avarn Security kommer att behandla personuppgifterna enligt ovan för följande ändamål:

 • identifiera dig som kund, användare och/eller betalare,
 • tillhandahålla överenskommen service,
 • förbättra och utveckla tjänsterna,
 • hantera ditt kundkonto,
 • tillhandahålla och förbättra vår kundservice,
 • göra kreditprövning,
 • kommunicera med dig,
 • koppla dina tjänster med andras tjänster om du begär detta, till exempel anslutning till specifika applikationer. Om du begär en sådan anslutning kommer vi att behandla information som behövs för att integrera våra tjänster med tjänsterna från den berörda parten,
 • fakturera och driva in utestående belopp,
 • klagomålshantering,
 • förhindra och stoppa oönskad och skadlig användning av tjänster,
 • skapa kund-/användarprofil för att erbjuda personligt innehåll, produkter och tjänster,
 • analysera användningen av våra system och våra tjänster för att identifiera trender/mönster och för att samarbeta med andra kring utvecklingen av nya tjänster,
 • ge dig information om produkter och tjänster baserade på dina preferenser, intressen, marknadsföring samt för att granska samt att utreda och genomföra åtgärder vid avtalsbrott.

Information hämtad från externa källor

Avarn Security kommer i vissa fall att kunna inhämta personuppgifter från externa källor. Sådana externa källor kan vara:

 • Företag eller organisationer som tillhandahåller betalnings- och frakttjänster, reklam-/reklamnätverk, analysföretag och företag som tillhandahåller bakgrundskontroller.
 • Folkbokföringen och andra offentliga tjänster.
 • Information vi får kan vara:
  • kreditinformation och kreditbetyg och beslut,
  • information som vi också behöver för att autentisera dig som en korrekt användare av system
  • annan information, såsom demografisk information och information för att ge dig specialanpassade tjänster.

Vem vi delar din information med

Avarn Security kommer att kunna dela information om dig med andra företag i Avarn Security-gruppen eller med tredje part som:

 • Företag vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med, som utför uppdrag (bearbetar uppgifter) för vår räkning.
 • Andra du har bett oss att interagera med, till exempel applikationstjänster.
 • Andra som du har gett ditt samtycke till att vi delar information med.
 • Eventuella delägare vid försäljning, förvärv, fusion eller annan omorganisation av företaget.
 • Kreditkontroll- och inkassoföretag.
 • Myndigheter.

Myndigheternas behandling av personuppgifter som Avarn Security är skyldiga att lämna ut ligger utanför företagets kontroll.

Överföring av personuppgifter

Vi använder svenska och utländska samarbetspartners och säkerställer att överföring av personuppgifter endast sker om mottagarna har åtagit sig att säkerställa tillfredsställande integritets-, säkerhets- och sekretessmekanismer eller -metoder vid behandling av personuppgifter.

Vid överföring och behandling av personuppgifter till personuppgiftsbiträden som utför uppdrag för vår räkning ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal.

All data som behandlas av Avarn Security lagras inom EU/EES.

Vid eventuell framtida överföring ut ur EU/EES-området ska detta ske i enlighet med EU Privacy Shield Framework, EU:s standardavtal för överföring till tredje land eller annan accepterad och särskilt angiven grund för överföring till sådant tredje land.

Hur vi skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig

Informationen säkras genom fysiska, tekniska och organisatoriska metoder och mekanismer, såsom skydd av infrastrukturen och kontorsbyggnader, tekniska anläggningar och krav på vår personal.

Exempel på säkerhetsmekanismer är:

 • När du loggar in på ditt konto med ditt telefonnummer eller användarnamn och lösenord kommer all information att krypteras med hjälp av krypteringsprotokoll som Transport Layer Security TLS och Secure Socket Layer (SSL). Vi använder dessa protokoll på alla webbplatser där vi behandlar information om dig.
 • Om ditt användarnamn och lösenord har varit inaktiva under en tid kommer vi automatiskt att logga ut dig från kontot för att skydda din information.
 • När vi använder personuppgiftsbiträden ser vi till att liknande eller starkare säkerhetsmekanismer används.
 • I utvecklingen av våra tjänster och produkter införlivar vi integritet och skydd av informationen om dig.
 • Vi utför integritetsanalyser för att avslöja och begränsa eventuella konsekvenser i behandlingen av personuppgifter relaterade till dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi behandlar uppgifterna om dig så länge det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Informationen raderas då, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att fortsätta lagra informationen.

Dina rättigheter

 • Information: Information om behandlingen av uppgifter om dig ska vara tydlig och lättillgänglig så att du kan skaffa dig god kunskap om hur vi behandlar denna information.
 • Tillgång: Du kan få en överblick över den information vi behandlar om dig genom att kontakta oss.
 • Rättelse: Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras genom att kontakta oss, eller, där vi har systemstödet på plats, rätta detta själv i din kundportal.
 • Radering: Du kan begära att vi raderar information om dig
  • När du inte längre har en kundrelation med Avarn Security eller
  • När du återkallar ett samtycke och när det inte längre finns någon rättslig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna
 • Du kan begära att vi inte raderar information om du behöver denna information för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk.
 • Begränsning: Du kan begära att behandlingen av uppgifter begränsas till specifika ändamål, till exempel för att fullgöra ett pågående avtal, men inte till marknadsföring.
 • Dataportabilitet: Du kan begära att ditt avtalsförhållande överförs till en annan leverantör.
 • Invändning: Du kan be oss att stoppa behandlingen av personuppgifter som vi använder för direktmarknadsföring, inklusive profilering.

Om du vill hävda dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud@avarnsecurity.com.

Om du anser att Avarn Security inte har följt dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.  https://www.imy.se