Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Kamerabevakning

Kamerabevakning

Information om kamerabevakning med fast monterade kameror på Avarn Securitys anläggningar.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Avarn Security AB org.nr 556256-8138 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?
Bildmaterial (rörlig bild)

Laglig grund för behandling av personuppgifterna?
Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1f GDPR (berättigat intresse).

Inom larmcentralens lokaler så sker kamerabevakningen med stöd av artikel 6.1c GDPR (rättslig förpliktelse).

Ändamål med hantering av personuppgifterna?
Ändamålet med kamerabevakningen och efterföljande personuppgiftsbehandling är att förebygga, upptäcka eller utreda brott, säkerställa att obehöriga ej vistas i lokalerna, förstärka skalskydd, uppfylla förekommande standarder och regelverk.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
Bildmaterial där en persons identitet kan fastställas.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Larmcentralens personal har vid larm och vid kontroll av systemets funktionalitet möjlighet att titta på livebilder.

Endast fastighetschef/internservicechef och säkerhetschef har tillgång till det inspelade materialet.

Vi kan lämna nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller om vi misstänker att vi är utsatta för brott.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Avarn Security?
Dina personuppgifter bevaras under en period om 3 månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

Om misstanke om brott föreligger kan inspelat material komma att sparas så länge det krävs för utredningen.

Var hanteras personuppgifterna?
Inom Sverige i egen server.

Säkerhet?
Avarn Security har vidtagit alla rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Personer som kan förekomma på film (registrerad) har rätt att få följande information och begära följande av den personuppgiftsansvariga:

  • Information om ändamålet med kameraövervakningen.
  • Information om lagringstiden.
  • Bekräftelse på om hen förekommer på film.
  • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.
  • Begäran om att rätta och radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  • Rätt att inge klagomål till Integritetsmyndigheten.

Vid frågor om kamerabevakningen, kontakta vårt dataskyddsombud via mejl:
dataskyddsombud@avarnsecurity.com