Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Kroppsburen kamera

Så här behandlar vi uppgifterna

Bevakningspersonal utsätts ofta för våld eller hot om våld, och är överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Därför kan väktare, ordningsvakt, parkeringsvakt, skyddsvakt och arbetsledning efter riskbedömning, och enligt skriftlig överenskommelse med fackförening, använda kroppsburen kamera i syfte att förebygga hot och våld vid tjänstgöring i offentliga miljöer.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Avarn Security AB org.nr 556256-8138 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?
Rörliga bilder, ljudupptagning, extra skyddsvärda personuppgifter kan förekomma i de fall bevakningspersonal gör ett ingripande med stöd i bl. a. Polislagen (1984:387), Ordningslagen (1993:1617), Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m, 24 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) och 24 kap 7 § 2 st. Rättegångsbalken (1942:740).

Vilka personer kan förekomma på materialet?
Personuppgifter kan komma att dokumenteras på den som hotar eller utför våld, även personer som befinner sig inom kamerans inspelningsområde kan förekomma på det inspelade materialet.

Ändamål med  hanteringen av personuppgifterna?
För att minska risken för hot och våld mot den anställde då kameran i vissa situationer kan ge en lugnande effekt. I andra hand för att kunna dokumentera bevismaterial vid hot eller våld.

Laglig grund för behandling av personuppgifterna?
Avarn Security har gjort bedömningen att företagets arbetsmiljöansvar väger tyngre än intresset för förekommande personers integritet vid behandlingen av personuppgifter vid incidenter.

Vi finner stöd i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6.1 f, 3 kap 2 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets författningssamling 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Förinspelat ljud- och bildmaterial sparas i 60 sekunder. Alla inspelningar som inte är märkta som bevisförande material raderas efter 30 dagar. Inspelningar märkta som bevisförande material sparas som längst sex (6) månader. 

Organisatorisk- och teknisk säkerhet
Avarn Security vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med behandling av personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Där så krävs skrivs personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och underbiträden.

Superanvändare bestämmer behörigheten och åtkomsten till systemet så att det begränsas till att endast behöriga administratörer som behöver använda systemet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till det.

Vilka får ta del av personuppgifterna?
Endast ett fåtal behöriga administratörer får ta del av och administrera personuppgifterna efter begäran från polis eller åklagare.

Var bärs kroppsburen kamera?
En del av bevakningspersonalen som patrullerar och genomför utryckningar hos nedanstående kunder till Avarn Security kan vara utrustade med kroppsburna kameror. Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs i brösthöjd på bevakningspersonalens uniform. Till skillnad från bevakningskamerorna som alltid är påslagna så slår personalen själva på kameran manuellt vid behov. Det inspelade filmmaterialet sparas sedan på en skyddad dataserver och endast polisen kan begära ut filmmaterial om de behöver utreda ett eventuellt brott. Avarn Securitys kunder har aldrig tillgång till bildmaterialet.

Göteborg

 • Jernhusen Centralstationen, ordningsvakter

Helsingborg

 • Helsingborgs Centralstation, ordningsvakter
 • Wihlborgs, ordningsvakter
 • Helsingborgs stad, ordningsvakter
 • Trafikverket, ordningsvakter
 • ForSea, ordningsvakter

Linköping

 • Östgötatrafiken, ordningsvakter

Lund

 • Jernhusen och Trafikverket Centralstationen, ordningsvakter

Malmö

 • Emporia Shopping Center, ordningsvakter
 • Folkets Park i Malmö, ordningsvakter
 • Jernhusen, Malmö C, ordningsvakter
 • Kv. Caroli, Galleria, ordningsvakter
 • Skånetrafiken, ordningsvakter och biljettkontrollanter

Skövde

 • Jernhusen, Skövde Resecentrum, ordningsvakter
 • Newsec,  Elins Esplanad, Skövde, ordningsvakter

Stockholm

 • Jernhusen Stockholm Central, ordningsvakter
 • Storstockholms Lokaltrafik (SL) samtliga trafikslag, ordningsvakter
 • Mobila Ordningsvakter Stockholm stad, ordningsvakter och väktare
 • Stockholms stad, parkeringsvakter på motorcykel
 • Capio S:t Görans Sjukhus, ordningsvakter
 • Järfälla (Jakobsbergs centrum), ordningsvakter
 • Unibail-Rodamco-Westfield Mall of Scandinavia, ordningsvakter och väktare
 • Unibail-Rodamco-Westfield Täby Centrum, ordningsvakter och väktare

Sverige

 • SJ AB
 • Vid utryckning ombord på SJ tåg kan personal från Avarn vara utrustade med kroppsburen kamera

Uppsala

 • Jernhusen Resecentrum, ordningsvakter
 • Mobila ordningsvakter centrala Uppsala

Var hanteras personuppgifterna?
Personuppgifterna hanteras inom EU/EES.

Personer som kan förekomma på film (registrerad) har rätt att få följande information och begära följande av den personuppgiftsansvariga:

 • Information om ändamålet med kameraövervakningen.
 • Information om lagringstiden.
 • Bekräftelse på om hen förekommer på film.
 • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.
 • Begäran om att rätta och radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
 • Rätt att inge klagomål till Integritetsmyndigheten.

Vid frågor om kamerabevakningen kan ni kontakta vårt dataskyddsombud på mejl: dataskyddsombud@avarnsecurity.com